תקנון אתר והסכם רישיון

תקנון אתר והסכם רישיון cscart

אנא קרא בקפידה את כל הוראות הסכם זה לפני התקנת הרחבה או מודול או כל עשיית שימוש אחר בהם .


הינך מסכים שהתקנת הרחבה או מודול או עשיית כל שימוש אחר בהם מהווה אישור שקראת את הסכם זה והבנת כל אחד ואחד מתנאיו, וכן מהווה אישור כי הינך מסכים לכל התנאים וההגבלות המפורטים בהסכם זה. אם אינך מסכים לכל תנאי ההסכם להלן , ללא יוצא מן הכלל, אנא בטל את התקנת הרחבה או מודול ואל תעשה בה כל שימוש אחר, החזר את התוכנה והציוד הנלווה לספק ממנו נרכשה. אין למכור את התוכנה, הרחבה או מודול , להשכירה, להעבירה או להפיצה, אלא אם הפעולה אושרה מראש ובכתב על-ידי חברת ויפשופ.

הסכם רישיון זה (להלן:"רישיון השימוש" ) להתוכנה, הרחבה, מודול או קוד שפותח על ידי חברת ויפשופ  (כהגדרתה להלן) הוא הסכם משפטי מחייב בינך יחיד או כל גוף משפטי אחר ("המורשה") לבין חברה ויפשופ, ח.פ. 317453488. (להלן:"חברה ויפשופ" )

לידיעתך, לחיצה על תיבת 'אני מסכים' בתהליך רכישה באתר זה ו/או ההתקנה  ו/או העתקתה ו/או עשיית כל שימוש וכן כל פעולה אחרים בתוכנה, משמעה הודעה חד-משמעית מצידך כי הינך מסכים באופן בלתי מסויג לכל התנאים המפורטים בהסכם רישיון זה וכי אתה מתחייב לפעול על-פיהם.
למען הסר ספק יובהר, כי זהו הסכם המסדיר את זכויותיך כמורשה בלבד והוא אינו הסכם מכירה. עוד יוסבר, כי חברת ויפשופ ממשיך להיות הבעלים של עותק התוכנה שבידיך והמדיה המוחשית עליה היא מותקנת וכן בכל עותק אחר אשר הינך מורשה לעשות בהתאם להסכם רישיון זה. בהסתמך על הסכמתך לכל תנאי הסכם רישיון זה מעניק לך חברת ויפשופ לרשיון אישי , לשימוש בתוכנה, בקבצים ובמסמכים המצורפים לה, ככל שצורפו , בתנאים הבאים:

לידיעתך, מערכת שולחת דיווח בסיומה התקנת התוכנה. פרטים נשלחים לאתר
www.cs-cart.co.il (שנמצה בבעלות של חברת ויפ שופ). פרטים שנשלחים הם: תעריך התקנה,
שם דומיין , ומספר רישיון (עם הוזן) בלבד . איו עברת מידע כולשהו אחרת

לידיעתך הסכם רישיון שמוצג באתר www.cs-cart.co.il יותר עדכוני ואלא אם יש הבדלים בין הסכם רישיון בתהליך התקנה ובין הסכם רישיון באתר אז הסכם רישיון באתר www.cs-cart.co.il קובע ,
1. קבלת ההסכם
1.1. הצדדים מכירים בכך שהסכם רישיון זה נכנס לתוקפו לאור התנהגותם של הצדדים וללא חתימה עליו.
1.2. המשתמש מכיר בזאת כי מיד לאחר רכישתה החוקית של רשיון לתוכנה המהווה את מושא הסכם זה (כאמור בסעיף 2 להלן) , כל שימוש, התקנה במחשב, שרת או בכל חומרה אחרת, התקנה של חומרה כזו, לחיצה על הלחצן "אני מסכים" המוצג על-ידי התוכנה במהלך ההתקנה או השימוש (להלן: "פעולות השימוש") , יחשבו כקבלת כל התנאים, ההתניות וההגבלות של הסכם רישיון זה על-ידי המשתמש כמחייבים מבחינה חוקית לכל דבר ועניין.
1.3. בשום מקרה, הסכם זה אינו מעניק זכויות כלשהן למי שרכש, השתמש, התקין במחשב, שרת או בחומרה אחרת, או השתמש בכל דרך אחרת בתוכנה באופן בלתי חוקי.

2. מושא ההסכם

2.1. מושא הסכם זה היא תוכנה לבניית אתרי אינטרנט, התממשקות לשירותים צד שלישי (חברות סלחקה, חברות משלוח וכו') בתחום מסחר אלקטרוני המעניקה הרישיון לרבות מאגר המידע, קבצי מחשב, קבצי פס-קול, המראה והתחושה, התצוגה, התצורה, המבנה, העיצוב, דמויות מבנים תלת-מימדיים, וידאו , גרפיקה, ממשק משתמש, צבעים, אנימציות, תרגום, כתוביות, סימנים, תיעוד, בסיס הנתונים, וכן עדכונים, שדרוגים, שינויים, תוספות, מודולים, קודים בפורמטים שונים הרחבות מאגר המידע וקבצי המחשב וכן המסמכים המצורפים לה וכיוצא באלה (להלן: "התוכנה").

2.2. התוכנה כוללת את תוכנת המחשב להפעלה, את התיעוד המלא שלה, את מסד נתונים השייך לה וכל תוכן או שירותים של צד שלישי הניתן לגישה באמצעות התוכנה (להלן: "מסד הנתונים").


2.3. כל סוג של תצוגה, אחסון וקידוד, כולל תצוגה מודפסת, אלקטרונית או גרפית, אחסון , קוד המקור או המטרה של התוכנה, או כל צורה אחרת שטרם הוגדרה של תצוגה, אחסון או קידוד, באמצעי כלשהו , ייחשבו כחלק מהתוכנה.

2.4. תיקוני טעויות, תרגום, כל סוג של פיתוח ללקוחות, תוספות ועדכונים בשימוש המורשה לאחר עריכת הסכם רישיון זה, יהוו גם הם חלק מהתוכנה.

3. תנאי השימוש

כמורשה הינך רשאי:

3.1. להתקין את התוכנה לשם דומיין שעבורו נרכש רישיון, לשימוש אישי או לשימוש עסקי פנימי;

3.2. להשתמש בתוכנה בהתאם לתנאי הסכם רישיון זה וכן בהתאם להוראות ולהנחיות הכלולות בתוכנה ו/או במסמכים הנלווים לה;

3.3. המשתמש רשאי להשתמש בתוכן הזמין באמצעות התוכנה, המסופק על-ידי צדדים שלישיים ובנתונים הזמינים באמצעות השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים, ככל שהם מסופקים, לשימושו האישי בלבד ובסיכונו האישי בלבד.

3.4. חל איסור בתכלית לאחסן , להעביר או להפיץ נתונים או תוכן אלו או לגלות אותם לציבור - במלואם או בחלקם - בכל תבנית שהיא או להוריד אותם מהתוכנה; התוכנה מיועדת לשימוש עצמי בלבד והיא מוגנת על-ידי דיני זכויות יוצרים וכן על-ידי כל דין אחר החל בנושא.

3.5. התוכנה היא תוכנה קוד פתוח ואתה רשאי לשנות כל חלק בתוכנה או בקוד לצרכים שימוש אישי או לשימוש עסקי פנימי ללא הגבלה (חוץ מהגבלות על השימוש בתוכנה בסעיף 4 להלן).

3.6. עשיית שימוש כלשהו בתוכנה על-ידך כמוה כאישורך כי תעשה בתוכנה שימוש לפי החוקים החלים בתחום השיפוט בו הינך עושה שימוש בתוכנה, לרבות, אך לא רק, דיני זכויות יוצרים, וקניין רוחני החלים בנוסף לכל תנאי הסכם רישיון זה. מעבר לכך הינך מסכים כי תשתמש בתוכנה בכפוף לכל דבר חקיקה והתקנות התקפים בישראל וכן בכל מקום בו הינך עושה שימוש בתוכנה.

4. הגבלות על השימוש בתוכנה

לתשומת לבך, הפעולות שלהלן בתוכנה, שמות, תכנים, קבצי שמע ווידאו וכן נתונים כלשהם הכלולים ו/או שיכללו בעתיד בתוכנה אסורות בהחלט, בין בתמורה ובין בלעדיה, ואתה אינך רשאי:

4.1. לשכפל את התוכנה (להכין ממנה עותק) אלא לפי תנאי הסכם רישיון זה;

4.2. לשכפל, להחכיר, להשכיר, להשאיל, להלוות, להפיץ, להעביר, לחשוף, לעביר לצד שלילשי או להסב את התרגום עברית של תוכנה.

4.3. לשכפל, להחכיר, להשכיר, להשאיל, להלוות, להפיץ, להעביר, לחשוף, לעביר לצד שלילשי או להסב את הכיוון שפה מימין לשמאל של התוכנה או כל חלק או קובץ שקשור לכיוון שפה.

4.4. לשכפל, להחכיר, להשכיר, להשאיל, להלוות, להפיץ, להעביר, לחשוף, לעביר לצד שלילשי או להסב את המודול כיוון שפה מימין לשמאל של התוכנה (מודול כיוון ספה RTL)

4.5. להחכיר, להשכיר, להשאיל, להלוות, להפיץ, להעביר, לחשוף או להסב את התוכנה ו/או את זכויות המורשה לצד שלישי או ליתן לצד שלישי כלשהו רשות לעשות שימוש בתוכנה;

4.6. לאפשר גישה לתוכנה לרבות באמצעות תוכנות שיתוף קבצים או באמצעים ו/או תקשורת אחרים מכל סוג;

4.7. להפיץ, לשדר או להציג את התכנה בפומבי;

4.8. לעשות כל שימוש בתוכנה ובתכנים הכלולים בה שלא בתצורה בה נמסרה למורשה, לרבות - אך לא רק - לשנותה, לתרגמה (כולל תרגום )הידור) לשפות תכנות אחרות), לבצע הידור לאחור (דה-קומפילציה) של התוכנה ו/או להתחמק מאמצעי ההגנה של התוכנה או לשנות, לעקוף או לנטרל הגנה זו באמצעים טכנולוגיים או אחרים לכל צורך שהוא, לשחזר את קוד המקור וכיוצא באלה פעולות;

4.9. לשנות, להרחיב, להמיר את התוכנה (בשלמותה או בחלקה) ,להפרידה לחלקים, לחברה למוצרים אחרים שלא למטרת הסכם רישיון זה, להתקינה בתוכנות אחרות, לנצלה בתוכנות אחרות, גם לא במטרה של השגת שיתוף פעולה עם בתוכנות אחרות;

4.10. להסיר ו/או למחוק מן התוכנה ו/או המצורפים לה תווית ו/או הודעה בדבר זכות קניין רוחני כשלהי בתוכנה, לרבות אך לא רק, בדבר זכויות יוצרים, סימני מסחר, הגבלות וכיוצא באלה;

4.11. להשתמש בתכנים הכלולים בתוכנה בכל דרך של הדפסה או הפצה של מוצר נגזר, לרבות אך לא רק – המיועד להפצה בציבור, בין בתשלום ובין שלא בתשלום;

4.12. להפעיל לשכת שירות או כל תהליך אחר הכרוך בעיבוד נתוני התוכנה ונתונים של אנשים או גופים אחרים;

4.13. לרכוש או למכור או לנסות לרכוש או למכור כל זכות או קניין בתוכנה, בעצמך או באמצעות צד שלישי;

4.14. להשיג או להפיק מידע ממסד הנתונים הנכלל התוכנה, ביצוע הידור לאחור של מסד הנתונים, שימוש, העתקה, שינוי , הרחבה, המרת מסד הנתונים בשלמותו או בחלקו או של קבוצת הנתונים המאוחסנת בו, או התקנתו בתוכנות אחרות, או שימוש בו בתוכנות אחרות או העברתם , גם לא במטרה של השגת שיתוף פעולה עם בתוכנות אחרות;
4.15 להישתמש ברישיון שלא היה נרכש מהחברה ויפשופ
5. שינוי, עדכון ושדרוג התוכנה

חברת ויפשופ רשאי לערוך ו/או להכניס שינויים ו/או תוספות בתוכנה לפי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת וללא צורך בהודעה מראש או בדיעבד, אולם אין באמור משום התחייבות כלשהי של חברת ויפשופ לעדכון התוכנה ו/או מסד הנתונים, ורישיון זה אינו מעניק למורשה את הזכות לקבל שדרוגים ו/או שיפורים עתידיים בתוכנה.

6. זכויות קניין רוחני

6.1. חברת ויפשופ הוא הבעלים הבלעדיים של הקניין , זכויות הקניין הרוחני והזכויות מכל סוג בתוכנה ובמסמכים המצורפים לה. התוכנה מוגנת על ידי חוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בישראל, ובמדינות רבות נוספות כגון ארצות הברית ומדינות האיחוד האירופי וכן על ידי אמנות בינלאומיות רבות.

6.2. זכויות הקניין הרוחני חלות הן על התוכנה בשלמותה והן על כל אחד מחלקיה הנפרדים.

6.3. הינך מסכים ומאשר כי כל הפטנטים, זכויות הפטנטים, סימני המסחר, זכויות היוצרים, השמות המסחריים וכל זכויות אחרות הקשורות לתוכנה ולתיעוד הינם ויישארו בלעדית רכושן של חברת ויפשופ.

6.4. הינך מסכים ומאשר כי כל הנתונים , הינם רכושם הבלעדי של חברת ויפשופ ו/או של בעל הזכות אשר העניק להן רישיון שימוש בנתונים אלה.

6.5. הינך מוותר בזאת על כל דרישה או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, בנוגע או הקשורה עם כל זכות ו/או בעלות ו/או עניין כלשהו בין אם ברישום ו/או פטנט ו/או זכות לפטנט ו/או סימני מסחר ו/או זכויות יוצרים ו/או שמות מסחר ו/או לוגו ו/או כל סימן המרמז על איזו זכות בעלות בתוכנה ו/או כל זכות אחרת הקשורה לתוכנה ולמסמכיה ו/או לשימוש באחר מאלו , השייכים בלעדית חברת ויפשופ או מי מטעמו.

6.6. הינך מוותר על כל דרישה ישירה ו/או עקיפה בקשר לכל זכות ו/או בעלות ו/או עניין אם על ידי רישום, פטנט, זכות יוצרים או בקשר לשמות המסחר, סימני המסחר, סמלים ו/או כל סימן המרמז על זכות כלשהי שזכויות הבעלות בו שייכים בלעדית ל חברת ויפשופ ו/או בשימושו של חברת ויפשופ ו/או שליחיה ו/או הפועלים בשמה ו/או מטעמה וכן בקשר לכל פיתוח, שיפור ו/או המצאה בקשר לתוכנה. המורשה מתחייב להימנע מכל סיכון , הגבלה, התערבות ו/או פגיעה בכל דרך בתוכנה, בזכויות בה, ובזכות או באפשרות לעשות שימוש בשמות, בסימן המסחר, בשם המסחרי ו/או בכל שם, סמל ו/או סימן אחר השייך ו/או יהיה שייך חברת ויפשופ ו/או לגופים הקשורים עמן.

6.7. על-ידי עריכת הסכם זה, שומר חברת ויפשופ את כל הזכויות הקשורות בתוכנה, פרט לאלה שהמשתמש זכאי להן בהתאם לחוקי מדינת ישראל ו/או בהתאם להוראות הסכם זה.

7. מידע וחומרה של צדדים שלישיים

7.1.חלק מהשירותים אשר ביכולתה של התוכנה לספק כוללים מידע אשר מקורו בצדדים שלישיים ו/או דורשים רכישה נפרדת של רכיבי חומרה נוספים אשר מקורם בצדדים שלישיים (להלן: "המידע ו/או החומרה של צדדים שלישיים").

7.2.חברת ויפשופ אינו תומכת או ערבה לדיוק ו/או לתקינות ו/או לזמינות ו/או לרציפות פעולתם של כל מידע ו/או חומרה של צדדים שלישיים והיא אינה מתחייבת בכל דרך שהיא כי המידע ו/או החומרה של צדדים שלישיים יהיו מהימנים, מלאים, מדויקים, עדכניים, תקינים וכיוצ"ב.

7.3. מאחר של חברת ויפשופ אין שליטה על הצדדים שלישיים וכן על המידע ו/או החומרה של הצדדים השלישיים לרבות, בין היתר, על נכונות ודיוק המידע ו/או איכות החומרה המסופקים על ידם ו/או שליטה על המשך פעילות הצדדים השלישיים ו/או רציפות פעולתם, אזי חברת ויפשופ אינה אחראית בשום אופן ובשום צורה על נכונותם ו/או דיוקם ו/או זמינותם של מידע ו/או חומרה אלה ו/או רציפות פעולתם והמשתמש מאשר ומסכים כחלק בלתי נפרד מתנאי רישיון זה כי במידה וצד שלישי כלשהו יפסיק את השירות המסופק על-ידו ו/או באמצעות צד שלישי אחר כלשהו , לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חברת ויפשופ.

7.4. חברת ויפשופ, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה לא תהיינה בכל דרך שהיא אחראיות ולא תישאנה בכל חבות, בכל צורה או אופן , לכל נזק אשר ייגרם לך או שתטען כי נגרם לך, במישרין או בעקיפין ,כתוצאה מהשימוש ו/או ההסתמכות שלך על המידע ו/או החומרה של צדדים שלישיים כלשהם ו/או על הפסקת פעילותם.

8. אחריות ושירות

8.1.חברת ויפשופ עושה מאמצים רבים על מנת לספק לך את המוצר האיכותי והמתאים ביותר למועד הפצתו , ואולם התכנה מסופקת לך במצבה AS IS ומפיציהן אינם מעניקים ואינם יכולים להעניק אחריות לתוצאות ו/או לביצועים שיתקבלו על-ידי השימוש בתוכנה.

8.2.חברת ויפשופ אינו מתחייב בשום אופן באשר לביצועים ו/או לתוצאות שתקבל מהשימוש בתוכנה וכן אינן מתחייבות כי פעולת התוכנה תהא רציפה או חפה מטעויות או שהמידע המוצג על ידי התוכנה לא יכלול טעויות, לרבות אי-התאמה. בכל מקרה, אין להסתמך על המידע שמספקת התוכנה כאמצעי יחיד אלא רק, ואך ורק, כאמצעי עזר ובנוסף להוראות החוק. חברת ויפשופ לא ישא בכל אחריות שהיא לנזקים שייגרמו כתוצאה משימוש בתוכנה.

8.3. חברת ויפשופ אינו נותנת ערובה ו/או אחריות ולא מנסת להציג מצג לפיו המידע הוא מושלם ו/או מדויק ו/או מעודכן ואתה מקבל את תנאי הסכם רישיון זה על סמך בסיס זה. בכפוף לתנאי אחריות ו/או התניה שאינם תקפים ו/או הינם מוגבלים לפי החוק החל, תלושדין אינה מעניקה אחריות מכל סוג שהוא - באופן מפורש ו/או משתמע ו/או מכוח חיקוק ו/או מכוח המשפט המקובל ו/או מכוח נוהג ו/או מנהג ו/או כל סוג אחר – ו/או התחייבות להתאמת התוכנה למטרה מסוימת - מקצועית או פרטית - כלשהי ו/או שביעות רצון ו/או לכל עניין או סיבה אחרים.


8.4. אין לראות במידע המסופק על ידי חברת ויפשופ משום מתן הצעה, שידול, ייעוץ, התחייבות ו/או מצג כלשהו בין במפורש, מכללא ו/או מכוח כל דין , הן כלפיך כמורשה ו/או כל צד שלישי כלשהו , לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכות, אמינות, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של התוכנה.

8.5. חברת ויפשופ לא יהיה בשום אופן אחראי לכל הוצאה ו/או נזק ישירים ו/או עקיפים - וכן לא תהיינה אחראיות לנזק תוצאתי ו/או הפסד רווחים ו/או הפסד חסכון , לרבות במקרה בו יימסר לנציג של תלושדין מידע בקשר לסיכונים האמורים ו/או לכל נזק שייגרם או ייטען על ידי צד שלישי כלשהו . ההגבלות האמורות לעיל יחולו רק בכל מקום בו לא תהא כל סתירה בינן לבין החוק החל. הינך מאשר כי הנזק המירבי אשר ניתן לצפותו באופן סביר במועד רכישת התכנה והתקנתה אינו עולה על הסכום ששולם עבור התוכנה, אם בכלל, והחזר סכום רכישת התוכנה יהווה פיצוי הוגן , מלא וסופי לכל נזק העלול להיגרם לך בשל השימוש בתוכנה.

8.6. חברת ויפשופ אינו אחראי לכך שהתוכנה תתאים לכל תכלית המוגדרת על-ידה או על-ידיך, ואינן מעניקות אחריות לכך שהתוכנה תהיה מסוגלת לשתף פעולה עם מערכת, התקן או מוצר אחרים (למשל, תוכנה או חומרה(.

8.7. חברת ויפשופ לא תהיינה אחראיות לנזקים שייגרמו כתוצאה משגיאה בתוכנה (כולל שגיאות בתוכנית המחשב, בתיעוד ובמסד הנתונים. )

8.8. בחלק מהמכשירים עשויים השירותים המסופקים על-ידי התוכנה לחייב תקשורת נתונים אשר עלותה תחול עליך בלבד ולפיכך, טרם עשיית שימוש בתוכנה מומלץ ליצור קשר עם ספק האינטרנט שלך ו/או עם חברת הטלפון הסלולארי שבה אתה מנוי על מנת לברר את העלויות הכרוכות בכך.

8.9. בקבלת הסכם זה, אתה מצהיר כי נתת תשומת לב מיוחדת לאמור בסעיף 7 לעיל בכלל ולאומר בסעיף 7.2 שבו בפרט.

9.שיפוי

התוכנה מיועדת לשימוש עם תוכנות, תכנים וחומרות חוקיים ומורשים. הינך מתחייב בזאת לשפות ו/או להגן על חברת ויפשופ, שליחיהן , מנהליהן , יועצי וקבלני המשנה שלהן מפני וכנגד כל הפסד, נזק (לרבות נזקי גוף),קנס ו/או הוצאה (מכל סוג ומין לרבות הוצאות מומחים ושכר טרחת עורך דין) שייגרמו כתוצאה ו/או בקשר לכל תביעה או טענה בקשר עם השימוש שייעשה על- ידך ו/או מי מטעמך ו/או עבורך ו/או בהרשאתך ו/או על-ידי מי שנטל ממך את התוכנה, ברשותך או שלא ברשותך, תוך הפרה של זכויות חברת ויפשופ ו/או צד שלישי כלשהו ו/או הפרת תנאי הרישיון ו/או בניגוד לכל דין.

10.ביטול והפרת ההסכם
הסכם רישיון זה יפקע באופן אוטומטי וללא כל צורך בהודעה או התראה, מראש או בדיעבד, בכל מקרה של הפרת תנאי מתנאי הסכם רישיון זה על-ידך ו/או בכל מקרה בו יוכרז כי הסכם רישיון זה או תנאי מתנאיו הינו חסר תוקף או בטל. הינך מתחייב כי מיד עם ביטול הרישיון או סיום , תמחוק ותשמיד את כל העתקי התוכנה והמסמכים הנלווים לה. מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון להן לפי כל דין, חברת ויפשופ או מי מיחידיה תהיינה רשאיות להפסיק באופן מיידי וחד-צדדי את ההרשאה הניתנת ברישיון זה ו/או כל הרשאה שתינתן , אם תינתן בקשר אליו בכל מקרה בו יהא חברת ויפשופ סבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי כי הינך מפר את תנאי הרישיון. פקיעת ו/או ביטול הרישיון לא יפגעו ולא יגרעו מחובותיך לפי סעיפים 4, 6, 8, 9, 10 ו11.

11.עונשים

חברת ויפשופ מודיעה לך בזאת כי במקרה שהיא תמצאנה כי זכויותיה בתוכנה הופרו, היא תהייה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי , לנקוט נגדך בכל אחת מהפעולות שלהלן , ביחד או לחוד:

11.1.לתבוע הכרה בהפרה זו בבית משפט;

11.2.לתבוע את הפסקת ההפרה ומתן הוראה לאדם שגרם להפרה להפסיקה לאלתר;

11.3.לתבוע פיצוי בגין ההפרה והנזקים שהסבה (גם בצורה פומבית, על חשבון הגורם שהביא להפרה);

11.4.לתבוע החזר על הגידול בנכסים עקב ההפרה;

11.5.לתבוע את הפסקת המצב הגורם להפרה וחזרה למצב שלפני ההפרה, על חשבון הגורם להפרה, וכן לתבוע השמדת האמצעים והחומרים שגרמו להפרה ושל העצמים שנוצרו כתוצאה מההפרה;

11.6.להגיש נגדך תביעת אזרחית לרבות נזיקית.

11.7.לנקוט נגדך בהליכים פליליים או מעין פליליים

12.שונות
רישיון זה ביחד עם ההוראות והתנאים הכלולים בתוכנה ובמסמכים הנלווים לה, משקף באופן ממצה וייחודי את מלוא היחסים ההסכמים בינך לבין חברת ויפשופ ואין בכל הזמנה ו/או פרסום של חברת ויפשופ ו/או בכל מסמך אחר שהוצא על ידך חברת ויפשופ, בין שנדחה על ידי חברת ויפשופ ובין שלא בכדי לשנות תנאי מתנאיו . היה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי חלק כלשהו ברישיון זה הינו בלתי אכיף ו/או בלתי תקף, יותאם האמור באותו חלק רק במידה שתהפוך את אותו חלק לאכיף ו/או תקף באופן התואם את הכוונה המקורית של התנאי . בכל מקרה תהא אותה התאמה תקפה רק במקום בו תחול ההגבלה על אותו חלק ו/או באותו מקום שיפוט בו תחול ההגבלה, כאמור לעיל, ולא יהא בה כדי להגביל או לשנות את הרישיון באזור שיפוט אחר או את שאר חלקי רישיון זה בנסיבות אחרות.

13. תוכן ושירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים

13.1.חברת ויפשופ פוטרת את עצמה בזאת מכל אחריות למסד הנתונים בתוכנה ולכל תוכן או שירותים המסופקים על-ידי צד שלישי תוך שימוש במסד הנתונים. מעניקות הרישיון אינן ערבות לאיכות, התאמה, דיוק וכשירות למטרה מסוימת או לכיסוי שטח מסוים של התוכנה או השירות או לזמינותו של השירות ומתנערות בזאת באופן מפורש מכל אחריות להשהיית השירות ולכל נזק הנגרם בקשר לשירות או לביטולו המוחלט של השירות.

13.2.המידע והנתונים הרלוונטיים בנוגע לתוכן ולשירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים מופיע באתר האינטרנט www.cs-cart.comהינך מכיר בזאת כי התוכן והשירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים ניתנים לשימוש באחריותו של המשתמש בלבד ולתועלתו האישית של המשתמש.

13.3.תוכן ושירותים המסופקים על-ידי תלושדין או על-ידי סוכן של תלושדין או שותף חוקי שלהן או של מי מהן , רשאים להציע לך מוצרים ושירותים שונים באמצעות אתר האינטרנט www.cs-cart.co.il (להלן "אתרי האינטרנט"). הינך רשאי להשתמש בשירותים אלו לאחר שקראת והבנת את הסכמי הרישיון הרלוונטיים למשתמש הקצה כמופיע באתרי האינטרנט ועליך לעשות שימוש בשירותים בהתאם לתנאים והתניות הללו ובכפוף לתנאי אתרי האינטרנט.

14.כללי

השימוש בכותרות בהסכם רישיון זה נעשה לצורך הנוחות בלבד ואין בהן כשלעצמן כדי להוות בסיס לפרשנות או לאבחון בין סעיפיו ו/או כדי להעניק זכות ו/או רשות שלא הוקנתה במפורש. בכל מקרה של סתירה בין המשתמע מן הכותרת לבין תוכנו של סעיף יחול האמור בתוכן הסעיף בלבד.

האמור בהסכם רישיון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי פשטות ונוחות בלבד, וכל האמור בלשון זכר - משמעו גם בלשון נקבה, כל האמור בלשון יחיד - הכוונה גם לרבים, והסליחה מראש.

כל שינוי ו/או הנחה ו/או ויתור ו/או הארכה ו/או הודעה בקשר להסכם רישיון זה לא יהיה להם תוקף אלא אם נערכו בכתב ונחתמו על ידי מנהל של חברת ויפשופ שהוסמך לכך במיוחד.

הימנעות חברת ויפשופ מלנקוט פעולה מסוימת לאכיפת זכויותיהן על פי הסכם רישיון זה ו/או הדין , לא תיחשב כוויתור על אותה זכות ו/או חלקה והימנעות כאמור לא תשפיע על כל תביעה של חברת ויפשופ או מי מיחידיה, למימוש זכויותיהן.

כל פניה ו/או הודעה של מצידך תיעשה בכתב בלבד, בדואר רשום ו/או במסירה אישית עם אישור מסירה, ותימסר ישירות ל- חברת ויפשופ או למי מיחידיה, על-פי הכתובות האמורות במבוא להסכם רישיון זה.

מפיצים וספקים אינם מייצגים את חברת ויפשופ ואינם מוסמכים לקבל בשמן ו/או עבורן ו/או במקומן הודעות ו/או כתבי בית-דין.

15.תניית שיפוט ושימוש בתוכנה מחוץ לישראל

על רישיון זה וכל תביעה ו/או טענה בקשר לאמור בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או סכסוך ו/או עניין הנובע מהתוכנה לרבות רכישתה, השימוש בה, תוקפו וקיומו של רישיון זה ו/או בקשר אליו הינה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

16. ידוע לי כי הפרת התחיבויותיי על פי הסכם זה, תגרום נזקים כבדים לחברה, בשל כך הנני מתחייב, מבלי לפגוע בכל סעד אחר הניתן על פי כל דין, לפצות את החברה בסכום קבוע ומוערך מראש של 160,000ש"ח במקרה של הפרת התנאים כאמור בהסכם זה

על רישיון זה וכל תביעה ו/או טענה בקשר לאמור בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או סכסוך ו/או עניין הנובע מהתוכנה לרבות רכישתה, השימוש בה, תוקפו וקיומו של רישיון זה ו/או בקשר אליו הינה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.